Selecteer een pagina

BEHOEFTE EN BELANG

Door de gebruikers en andere belanghebbende te betrekken bij het inrichten en het beheer van de openbare ruimte creëer je eigenaarschap. Hiermee sluit de openbare ruimte aan op de verschillende belangen en de behoeften in gebruik en kunnen mogelijke knelpunten met draagvlak worden opgepakt.

Strategisch Omgevingsmanagement

SOM is een bijzondere vorm van omgevingsmanagement en is in feite een combinatie van stakeholdermanagement en issuemanagement. 

Stakeholdermanagement is traditioneel ingericht om de belangen van een organisatie te dienen door risico’s die partijen met andere belangen veroorzaken te minimaliseren en kansen te benutten, maar het stelt steevast de organisatie in het middelpunt van het spectrum. Steeds komen de zelfde belanghebbenden in beeld omdat het perspectief niet wisselt. Hierdoor ontstaan blinde vlekken.

Issuemanagement scant als het ware de omgeving naar nieuwe issues. Een issue is een ontwikkeling of gebeurtenis die zich voordoet waar partijen vanuit hun belang geredeneerd voor of tegen kunnen zijn. Issues prikkelen stakeholders om stelling te nemen. Ze zijn er voor of tegen. Het is voor de (beheer)organisatie dan ook van belang te weten welke issues er op hun pad komen en welke stakeholders een belang hebben bij dat issue.

SOM wordt ingezet om breed draagvlak te verkrijgen over besluitvorming op basis van consent, zonder beargumenteerd en overwegend bezwaar, en niet op basis van een nipte meerderheid. Gesprekken op basis van belangen en niet vanuit standpunten. Open communicatie tussen belanghebbenden over en begrip voor elkaars belangen, betrokkenheid bij het tot stand komen van het proces, creativiteit, uitwisseling van ideeën en vertrouwen om te komen tot een duurzame relatie en aanpak.

Urban4Us inventariseert eerst de issues en pas daarna de stakeholders. Dit levert een completer beeld op en voorkomt daarmee verrassingen. Binnen SOM past Urban4Us de Mutual Gains aanpak toe. Deze aanpak, met het feit dat SOM een goed doordachte, beproefde aanpak is die op een interactieve wijze problemen oplost en gelijktijdig een duurzame relatie gebaseerd op vertrouwen bouwt, maakt de aanpak strategisch.

Of het nu een reconstructieproject, groot onderhoud of dagelijks onderhoud is, in een woonwijk, bedrijvenpark of het buitengebied kan geen project meer zonder uitvoerend omgevingsmanagement. Door partijen uit de omgeving van een project erbij te betrekken, wordt het project beter en zal soepeler verlopen. Een technisch project met veel stakeholders vraagt om het betrekken van de omgeving. Het is immers zonde als er vertraging optreedt vanwege vele wijzigingen, als het bezwaarschriften regent of als het resultaat de gebruikers teleur blijkt te stellen. De omgeving is niet 100% maakbaar, maar wel beïnvloedbaar! Goed uitvoerend omgevingsmanagement bestaat uit elkaar informeren en laten participeren, ook wel participatie genoemd. Strategis is gebaseerd op vertrouwen, zowel van beleidsmakers en professionals in burgers als omgekeerd. Participatie is maatwerk. Door samen te werken met mensen uit een wijk of buurt sluiten uiteindelijk resultaten beter aan bij de behoeften en vragen van bewoners uit de wijk. Beleid en uitvoering worden vaak beter als burgers eraan meewerken. Burgers zijn naast inwoners ook vakmensen en kennen hun eigen omgeving goed. Door samen te werken aan vraagstukken en opgaven leren bewoners elkaar kennen maar ook de organisaties in de wijk. Met de eigen inbreng voelen inwoners zich eerder bereid om zelf wat aan hun problemen te doen. Zij voelen zich hierdoor ook mede-eigenaar en daarmee ook verantwoordelijk voor het eindresultaat

 

Sturen op belevingswaarden in de openbare ruimte

 

Een goede openbare ruimte is onmisbaar voor de leefbaarheid van stad en dorp. Maar wat maakt een openbare ruimte tot een plek waar mensen graag willen zijn? Waar ze zich goed voelen en zich meer betrokken gaan voelen bij de buitenruimte en elkaar?

 

Uiteraard zal dat een openbare ruimte zijn die technisch op orde is. Maar… de beleving van mensen zelf geeft de doorslag. Als je een echt waardevolle openbare ruimte wilt, dan kijk je door de ogen van haar gebruikers.

 

Voor professionals die verantwoordelijk zijn voor (het onderhoud van) de openbare ruimte, is het van het grootste belang te weten hoe de openbare beleefd wordt en welke factoren daar op van invloed zijn. De vraag is: hoe kunnen zij bij gebruikers die WOW-factor creëren?

 

Om dit goed te kunnen doen is het Verwachtingsmodel Beleving ontwikkeld. Het verwachtingsmodel combineert een aantal beproefde denkmodellen om verwachtingen, prioriteiten en behoeften in kaart te brengen. Het geeft inzicht in de beleving van de gebruikers van de openbare ruimte. En biedt zo een basis voor positieve beïnvloeding van die beleving.

 

Wilt u meer weten? klik dan op de afbeelding hiernaast.