BEHOEFTE EN BELANG

Door de gebruikers en andere belanghebbende te betrekken bij het inrichten en het beheer van de openbare ruimte creëer je eigenaarschap. Hiermee sluit de openbare ruimte aan op de verschillende belangen en de behoeften in gebruik en kunnen mogelijke knelpunten met draagvlak worden opgepakt.

Leefstijl gerichte benadering

Leefstijl gerichte benadering is de eerste stap om een (ver)binding met de gebruiker te krijgen. Deze benadering betreft niet alleen de inrichting en het beheer van de openbare ruimte maar ook in het contact tussen gemeente en gebruiker. Het voorkomt een aanbod gedreven werkwijze. Naast het aansluiten op de behoefte van de gebruiker, vormt de leefstijl gerichte benadering een gezamenlijk uitgangspunt voor samenwerking en communicatie tussen gemeente en gebruiker van de openbare ruimte.

Strategisch Omgevingsmanagement (SOM)

SOM is een bijzondere vorm van omgevingsmanagement en is in feite een combinatie van stakeholdermanagement en issuemanagement. SOM wordt ingezet om breed draagvlak te verkrijgen over besluitvorming op basis van consent, zonder beargumenteerd en overwegend bezwaar, en niet op basis van een nipte meerderheid. Gesprekken op basis van belangen en niet vanuit standpunten. Open communicatie tussen belanghebbenden over en begrip voor elkaars belangen, betrokkenheid bij het tot stand komen van het proces, creativiteit, uitwisseling van ideeën en vertrouwen om te komen tot een duurzame relatie en aanpak.